PlatenA� aj neplatenA� spA?soby, ako propagovaA? landing page

Miška Struhárová Landing pages

AZalA?ie A?asti seriA?lu o tvorbe landing pages

1. diel: PreA?o je Thrive Architect skvelA? nA?stroj na tvorbu landing pages

2. diel:A�PrA�prava na tvorbu landing page: myA?lienkovA? mapa a wireframe

3. diel:A�13 tipov, ako napA�saA? presvedA?ivA? text

4. diel: Tvorba landing page v Thrive Architect

5. diel: prA?ve A?A�tate

V minulom A?lA?nku ste mohli vidieA? moju finA?lnu landing page, ktorA? som si vytvorila v builderi Thrive Architect. Jej publikA?ciou vA?ak prA?ca nekonA?A� a teraz na A?u musA�m zA�skaA? nA?vA?tevnosA? a zaA?aA? svoje sluA?by propagovaA?. UkA?A?em vA?m niekoA?ko spA?sobov, ako propagovaA? vaA?u landing page a priniesA? na A?u nA?vA?tevnosA?.

PoznA?mka: A?lA?nok je praktickA? najmA� pre freelancerov, no na zA?ver vA?m ukA?A?em A?alA?ie prA�klady, ako mA?A?ete propagovaA? aj inA� typy landing pages.A�

Paretovo pravidlo v content marketingu

UrA?ite ste uA? poA?uli o pravidle, ktorA� vytvoril taliansky ekonA?m Vilfredo Pareto. TvrdA�, A?e 80% dA?sledkov pochA?dza z 20% prA�A?in. Svoje pravidlo vysvetlil na A?rode vo svojej zA?hrade. Z 20% strukov zA�skal 80% hrachu.

TA?mto pravidlom sa riadia mnohA� podnikatelia, vyuA?A�va sa pri produktivite a ja ho v tomto A?lA?nku pouA?ijem ako prA�klad prA?ce s landing page. V content marketingu by tvorba obsahu mala tvoriA? 20% a jeho distribA?cia a propagA?cia 80%.

SamotnA� vytvorenie strA?nky by sa dalo povaA?ovaA? za tA?ch 20% investovanA�ho A?asu a teraz prichA?dza 80% jej zdieA?ania a propagovania.

AkA� sA? moA?nosti propagA?cie?

Keby som so zalomenA?mi rukami A?akala, A?e mi na strA?nku zaA?nA? chodiA? A?udia z organickA�ho vyhA?adA?vania, preA?lo by veA?a A?asu. KeA?A?e novA�ho klienta mA?m za cieA? zA�skaA? do konca marca, vyuA?ijem moje dA?vno vytvorenA� profily a platenA? reklamu na Facebooku.

LinkedIn

PriznA?vam, A?e tA?to sociA?lnu sieA? veA?mi nevyuA?A�vam, keA?A?e som si zatiaA? vedela prA?cu zabezpeA?iA? z inA?ch zdrojov. V zahraniA?A� je mimoriadne populA?rna, preto mA?m jej obsah v angliA?tine, ak by niekoho mA?j profil zaujal a rozhodol sa osloviA? ma.

Pridala som si tam aj odkaz na svoju landing page a pridala zA?ujem o remote pozA�cie ako content manaA?A�r. Profil na LinkedIn mA? urA?ite minimA?lne vytvorenA? veA?a z vA?s. Nenechajte ho len tak a aktualizujte si informA?cie. MoA?no niekto z vaA?ej siete prA?ve hA?adA? to, A?o ponA?kate a mA?te novA? zA?kazku.

Upwork

V zaA?iatkoch freelancovania som si urobila profil v sieti Upwork, z ktorej veA?a A?udA� na voA?nej nohe zA�skava svojich prvA?ch klientov a skA?senosti. ObA?as mi prichA?dzajA? pozvA?nky na pohovor, no sA? to pozA�cie, o ktorA� sa nezaujA�mam, takA?e profil si A?ije svojA�m A?ivotom a prA?cu mi neprinA?A?a. PreA?o by mal byA? len tak zapadaA? prachom, keA? sa ku mne mA?A?e dostaA? firma, ktorA? hA?adA? presne takA�ho A?loveka, ako som ja.

Upravila som si fotku, pridala odkaz na moje portfA?lio, aktualizovala informA?cie o mojich skA?senostiach a kategA?rie, o ktorA� sa zaujA�mam. Aj keA? sa o zA?kazky aktA�vne neuchA?dzam, ako pasA�vny zdroj pracovnA?ch ponA?k je Upwork urA?ite zaujA�mavA?.

Pre freelancerov je niekoA?ko podobnA?ch webov, kde si mA?A?ete vytvoriA? profil a zvA?A?iA? svoju viditeA?nosA? pre zahraniA?nA?ch klientov. ZA?leA?A� to tieA? od vaA?ej A?pecifikA?cie, no tieto prA�klady sA? vA?eobecnA� pre kaA?dA�ho:

Facebook reklama

InvestA�ciu do Facebook reklamy so sprA?vnym cielenA�m povaA?ujem za veA?mi efektA�vnu pre novA? landing page. KaA?dA? reklamu vA?ak treba meraA?, preto skA?r, ako zaA?nem nastavovaA? samotnA? kampaA?, treba na strA?nku vloA?iA? pixel na monitorovanie aktivA�t.

Ako vloA?iA? na strA?nku Facebook pixel

Pixel si vytvorA�te vo svojom rozhranA� na manaA?ovanie reklA?m. NA?jdete ho pod zA?loA?kou Measure & Reports > Events Manager > Pixels.

Kde nA?jdete Facebook Pixel

NovA? pixel vytvorA�te cez tlaA?idlo Add Data Source. Facebook vA?s v A?alA?om kroku vyzve, aby ste pixel vloA?ili na strA?nku a nastavili si aktivity, ktorA� chcete sledovaA?.

Na vloA?enie mA?te 2 moA?nosti:

  • manuA?lne priamo do kA?du tA�my alebo
  • cez plugin.

Ak ho budete vkladaA? manuA?lne, kliknete na zelenA� tlaA?idlo Set up pixel a v okne, ktorA� sa objavA� vyberiete strednA? moA?nosA?. KA?d si skopA�rujete, prihlA?site sa do WordPressu a otvorA�te si editor tA�my. Do headeru nad </head> tag kA?d vloA?A�te a uloA?A�te zmeny.

SkopA�rovanie kA?du Facebook pixelu

V prA�pade, A?e si netrA?fate na vloA?enie priamo do kA?du, nainA?talujte si plugin, naprA�klad Insert Header & Footer a kA?d vloA?A�te do pripravenA�ho okna. A�

ChvA�A?u trvA?, kA?m zaA?ne pixel zbieraA? A?daje, no zvyA?ajne by sa mali objaviA? do pA?r hodA�n. Ak tomu tak nie je, kA?d je nainA?talovanA? na strA?nke zle.A�

Sledovanie konverziA� cez Facebook pixel

SprA?vne nainA?talovanA? pixel je oznaA?enA? zelenA?m tlaA?idlom a ukazuje, kedy zaznamenal poslednA? aktivitu.A�KeA? Facebook pixel zaA?ne zbieraA? A?daje, treba nastaviA?, A?o sa povaA?uje za konverziu. OpA�A? sa dostanete na strA?nku, kde mA?te zoznam svojich vytvorenA?ch pixelov a kliknete si na jeho meno. V A?alA?om kroku vyberiete v paneli nad grafom moA?nosA? Create Custom Conversion.

Vytvorenie konverzie na Facebooku

OtvorA� sa vA?m novA� okno, kde si nastavA�te pravidlo. V mojom prA�pade je to presmerovanie na A?akovaciu strA?nku po vyplnenA� formulA?ra. VloA?A�m nA?zov strA?nky bez domA�ny, pomenujem si konverziu, vyberiem kategA?riu, vloA?A�m hodnotu a uloA?A�m.

Nastavenie konverzie na Facebooku

Facebook pixel mA?m nainA?talovanA?, teraz si nastavA�m sledovanie konverziA� v Google Analytics.

Sledovanie konverziA� v Google Analytics

Samozrejme, sledovaA? vyplnenie kontaktnA�ho formulA?ru chcem aj v Google Analytics. Na meranie konverziA� je potrebnA� vytvoriA? novA? cieA?.A�

Ten si vytvorA�te cez SprA?vca > Ciele > NovA? cieA?. OtvorA� sa vA?m strA?nka, kde si mA?A?ete vybraA? ciele zo A?ablA?n alebo vytvoriA? svoj vlastnA?. V mojom prA�pade pA?jde o cieA? registrA?cia online. Vyberiem ho a kliknem na pokraA?ovaA?.

Nastavenie cieA?a v Google analytics

V nasledujA?com kroku nastavA�m popis cieA?a. Pomenujem ho a vyberiem si typ - na mojom webe povaA?ujem cieA? za splnenA?, keA? mi niekto poA?le sprA?vu cez kontaktnA? formulA?r.

Nastavenie popisu cieA?a

KeA? potvrdA�m popis cieA?a, prejdem na podrobnosti, kde nastavA�m podmienky, za ktorA?ch sa povaA?uje cieA? za splnenA?. Po odoslanA� kontaktnA�ho formulA?ru je nA?vA?tevnA�k automaticky presmerovanA? na A?akovaciu strA?nku. Preto splnenie cieA?a rovnA? sa prA�chod na A?akovaciu strA?nku. Pozor, vkladA? sa bez nA?zvu domA�ny. CieA? uloA?A�m a je hotovo.

Nastavenie podrobnostA� cieA?a

KeA? budete maA? vA?etko nastavenA� a otestovanA�, mA?A?ete sa pustiA? do nastavovania reklamy na Facebooku. O tom, ako som ju zacielila, akA? rozpoA?et som na A?u mala a akA� vA?sledky priniesla, napA�A?em v A?alA?om A?lA?nku.A�

AZalA?ie spA?soby propagA?cie landing page

PPC reklama

PrA�kladom, kedy sa oplatA� vyuA?iA? PPC reklama, mA?A?e byA? landing page na propagA?ciu produktov. TakA?to landing page som pripravila pre projekt VA?A?ivovo.sk. Testovali sme rA?zne smoothie mixA�ry a napA�sala som o nich podrobnA? recenziu. Landing page odkazuje do e-shopov, kde si A?udia smoothie mixA�r mA?A?u zakA?piA?.

StrA?nka obsahuje kA?A?A?ovA� slovA?, no kA?m by sme na A?u zA�skali dostatok organickej nA?vA?tevnosti, preA?li by tA?A?dne. Preto sme vyuA?ili PPC reklamu na zA�skanie platenej nA?vA?tevnosti a medziA?asom zA�skavali spA�tnA� odkazy a interne na strA?nku linkovali.

E-mailovA? databA?za

NA?vA?tevnosA? nemusA� byA? len platenA?. KeA? vA?m raz niekto svoj e-mail dal, je to neklamnA? znak toho, A?e ste ho zaujali. VyuA?ite silu svojej e-mailovej databA?zy a keA? spA?A?A?ate naprA�klad novA? produkt alebo sluA?bu, poA?lite o tom informA?ciu vaA?im odberateA?om.

  • Tip na A?A�tanie: A?lA?nok od Instapage o neplatenA?ch zdrojoch nA?vA?tevnosti, kde je zahrnutA? aj e-mailovA? databA?za

You Tube

Ako odkazovaA? na landing page z you tube

Zdroj: Jak podnikA? textaA� Otto BohuA?, YT kanA?l Na volnA� noze

Ak aktA�vne pridA?vate videA? na svoj You Tube kanA?l, mA?A?ete na novA? produkt/sluA?bu odkazovaA? vo videu. SamotnA? odkaz na landing page pridajte do popisu videaA�a mA?te A?alA?A� bezplatnA? zdroj nA?vA?tevnosti. DetailnA? popis videa treba pA�saA? tak, aby sa pA?A?il vyhA?adA?vaA?om. ZvA?A?ite tak svoje A?ance na zviditeA?nenie.

ZA?ver

Propagovanie landing page je o hA?adanA� ciest, ako sa dostaA? k potenciA?lnym klientom/zA?kaznA�kom. PopremA?A?A?ajte, kde by sa mohli nachA?dzaA? a podA?a toho si vytvorte pre vA?s najlepA?iu kombinA?ciu zdrojov nA?vA?tevnosti.

SkA?ste si vytvoriA? svoju landing page v Thrive Architect

Zistite viac o Thrive Architect

Miška Struhárová

Copywriterka a content manažérka. Bojuje proti nudnému obsahu písaním užitočného, ktorý pomôže alebo vyrieši problém. S WordPressom kráča ruka v ruke každodennou prácou na voľnej nohe.

Diskusia ku článku

Zanechať komentár

*

*