Thrive Architect: skvelA? nA?stroj na tvorbu landing pages

Miška Struhárová Landing pages

AZalA?ie A?asti seriA?lu o tvorbe landing pages

1. diel:A�prA?ve A?A�tate

2. diel:A�PrA�prava na tvorbu landing page: myA?lienkovA? mapa a wireframe

3. diel:A�13 tipov, ako napA�saA? presvedA?ivA? text

4. diel:A�Tvorba landing page v Thrive Architect

5. diel:A�PlatenA� aj neplatenA� spA?soby, ako propagovaA? landing page

Niet pochA?b o tom, A?e sprA?vnou kombinA?ciu elementov a textu dokA?A?e landing page parA?dne zafungovaA?. VA?aka jednoduchej A?truktA?re strA?nky odpromujete predaj svojho novA�ho produktu, zozbierate e-mailovA� adresy alebo si pripravA�te portfA?lio pre potenciA?lnych klientov.

KeA?A?e nie som kA?der, vyklikaA? si dobre vyzerajA?cu strA?nku pre mA?a nie je aA? takA� jednoduchA�. NaA?A?astie, existujA? nA?stroje aj pre A?udA� mne podobnA?ch. V jA?ni som si zobrala na muA?ku 5 WordPress builderov, na ktorA� som sa pozrela bliA?A?ie. 3 z nich sa mi podarilo vyskA?A?aA? a bola som nadA?enA?. Thrive bol v zozname tieA? zahrnutA?, no toho A?asu som nemala moA?nosA? vyskA?A?aA? si jeho funkcie. Dostal sa ku mne aA? nedA?vno a musA�m povedaA?, A?e prA?ca s nA�m je naozaj hraA?ka.

ZoznA?mte sa s Thrive Architect

SpoloA?nosA? Thrive Themes, ktorA? je tvorcom Thrive Architect, vyvinula niekoA?ko uA?itoA?nA?ch nA?strojov, ktorA� si ako plugin mA?A?ete zakA?piA? a nainA?talovaA? na svoju strA?nku.

Okrem builderu Thrive Architect sA? v ponuke:

 • nA?stroje na tvorbu kvA�zov,
 • nA?stroj na vytvorenie referenciA�,
 • nA?stroj na kampane s odpoA?A�tavanA�m,
 • nA?stroj na komentA?re od komunity,
 • A/B testovanie nadpisov A?lA?nkov.

Ako napovedA? nA?zov spoloA?nosti, veA?kA? A?asA? Thrive Themes tvoria WordPress A?ablA?ny.

Thrive A?plne prekopali svA?j pA?vodnA?A�Thrive Content Builder (Thrive Visual Editor). V auguste 2017 vyzvali na svojom blogu pouA?A�vateA?ov, aby si plugin aktualizovali naA�Thrive Architect, ktorA? nahrA?dza pA?vodnA? builder novA?m rozhranA�m a prepracovanejA?A�mi funkciami.

A?o vA?etko Thrive Architect dokA?A?e?

V skratke vA?etko, A?o od kvalitnA�ho buildera oA?akA?vate. Od vytvorenia homepage, landing pages, blogovA?ch prA�spevkov, produktovA?ch strA?nok, strA?nok na zber kontaktov, prezentA?ciu portfA?lia vrA?tane referenciA� - je toho viac neA? dosA?. MA?A?ete zaA?aA? prA?zdnou strA?nkou a dizajnovaA? vA?etkoA�podA?a seba, alebo si vyberiete niektorA? z prednastavenA?ch A?ablA?n a zaplnA�te ju obsahom.

Asprimne, bola som prekvapenA? rA?chlosA?ou, s akou sa dajA? strA?nky tvoriA?. Pred pluginmi som uprednostA?ovala externA� nA?stroje (hlavne LeadPages), ktorA� mi viac vyhovovali. No Thrive Architect dokazuje, A?e vA?nimka potvrdzuje pravidlo. S builderom sa pracuje naozaj rA?chlo, pomocou drag & drop editora pridA?vate jednotlivA� prvky.

Zoznam elementov v Thrive Architect

Tvorcovia myslia na to, A?e vytvorenA� strA?nky vA?m majA? pomA?haA? dosahovaA? stanovenA� ciele, preto vytvorili aA? 220 tA�matickA?ch A?ablA?n, ktorA� obsahujA? vA?etky dA?leA?itA� elementy, aby nA?vA?tevnA�ka presvedA?ili, A?e sa mu oplatA� urobiA? akciu, ktorA? chceme. Ak sa rozhodnete pouA?iA? niektorA? zo A?ablA?n a chcete prvky zmeniA?, mA?A?ete ich vymazaA? a v editore pridaA? inA�.

Ako sa pracuje s Thrive Architect?

Na zaA?iatok si to vyA?aduje trochu cviku, najmA� ak eA?te nemA?te skA?senosti s buildermi a neviete, A?o dokA?A?u. Thrive Themes pripraviliA�skvelA� video, v ktorom vA?s prevedA? najpouA?A�vanejA?A�mi funkciami. Video nA?jdete aj v dashboarde po nainA?talovanA� pluginu do WordPressu.

ako vyzerA? dashboard Thrive Themes

MA?A?eme sa pustiA? do prA?ce. OtvorA�me si novA? strA?nku. Ako mA?A?ete vidieA? na obrA?zku niA?A?ie, po nainA?talovanA� pluginu sa automaticky objavA� moA?nosA? editA?cie v Thrive Architect pod nadpisom.A�K editA?cii sa dostanete aj v zozname A?lA?nkov alebo strA?nok, kde sa k A?tandardnA?m moA?nostiam pridA? Thrive Architect.

Upozornenie: StrA?nku si musA�te pred zaA?iatkom editovania pomenovaA? a uloA?iA?, aby vA?m po stlaA?enA� tlaA?idla nenaA?A�talo 404-ku. AA? potom sa editor naA?A�ta.

editovanie s TA na strA?nke

PouA?A�vateA?skA� rozhranie je veA?mi A?istA� a prehA?adnA�. Na A?avej strane sa zobrazuje editor so vA?etkA?mi prvkami, ktorA� mA?A?ete na strA?nkach pouA?A�vaA?.A�KeA? kliknete na koliesko v A?avom hornom rohu, zobrazA� sa vA?m zA?loA?ka s nastaveniami a druhA? s moA?nosA?ami vA?beru A?ablA?ny.

zaA?iatok prA?ce s Thrive Architect

V nastaveniach si mA?A?ete na strA?nku pridaA? odpoA?A�tavanie alebo akciu, ktorA? sa zobrazA�, keA? bude chcieA? nA?vA?tevnA�k odA�sA?. Cez HTML editor mA?A?ete vkladaA? prvky, upraviA? A?tA?l cez CSS editor, vypnA?A? si pravidelnA� upozornenie o priebeA?nom ukladanA� prA?ce alebo zmeniA? polohu editora na pravA? stranu.

zA?loA?ka na zmenu nastavenA�

V druhej zA?loA?ke sa pred vami zobrazA� kompletnA? ponuka A?ablA?n. SA? rozdelenA� podA?a cieA?a, ktorA? chcete dosiahnuA?. Okrem prA?zdnej strA?nky tu nA?jdete optimalizovanA� landing pages, strA?nky na zber e-mailov, prihlasovacie strA?nky na webinA?re, produktovA� strA?nky atA?. Ak sa vA?m zapA?A?i niektorA? zo A?ablA?n, jej vzhA?ad si viete prispA?sobiA? podA?a seba.

A?ablA?ny v Thrive Architect

KeA? ste si vybrali A?ablA?nu, mA?A?ete sa pustiA? do uprA?vy jednotlivA?ch A?astA�. StaA?A� kliknA?A? na jednotlivA� elementy a nahradiA? prednastavenA� texty vlastnA?mi, vymenA�te obrA?zky, nastavA�te si ich veA?kosA?, prelinkovanie, umiestnenie a podobne. KeA?A?e ide o front-end editA?ciu, akA?koA?vek zmenu okamA?ite uvidA�te na strA?nke.A�V dolnej A?asti strA?nky si mA?A?ete pozrieA?, ako sa vaA?a strA?nka zobrazuje na tabletoch a mobilnA?ch telefA?noch.

editovanie A?ablA?ny

Pri inA?ch builderoch som mala vA?dy problA�m nastaviA? sprA?vne zobrazovanie stA?pcov. Preto som rada, A?e Thrive Architect tento problA�m vyrieA?il a so stA?pcami sa dA? pracovaA? veA?mi kreatA�vne. MA?A?ete si vybraA? z prednastavenA?ch A?A�rok alebo si ich sami prispA?sobiA?.

DruhA? skvelA? vec je moA?nosA? nastavovaA? polohu pA�sma. Ako vA?etci vieme, nie vA?dy mA?me k dispozA�cii obrA?zok, na ktorom vyzerA? text skvele. V Thrive Architect viete pracovaA? s textom podobne ako s vrstvami vo Photoshope a nastaviA? text pred alebo za obrA?zkom.A�MA?A?ete to vidieA? aj na obrA?zku vyA?A?ie.

Bola som prekvapenA?, A?e v plugine je aA? 700 fontov, s ktorA?mi mA?A?ete pracovaA?. Viete si tieA? nastaviA? tiene a veA?kosA? medzier medzi pA�smenami.

MnoA?stvo uA?itoA?nA?ch prvkov

Ak sa rozhodnete pracovaA? s prA?zdnou stranou a dizajnovaA? vA?etko podA?a seba, k dispozA�cii mA?te dostatok elementov, ktorA� urobia strA?nku prehA?adnA?, presvedA?ivA? s neprehliadnuteA?nou vA?zvou k akcii.

 • mA?A?ete si vytvA?raA? zoznamy
 • pridaA? tlaA?idlA?
 • podporiA? rozhodovanie pridanA�m referenciA� od existujA?cich klientov alebo zA?kaznA�kov
 • ikony a oknA? s obsahom
 • formulA?re na zber A?dajov
 • odpoA?A�tavanie
 • komentA?re zo sociA?lnych sietA�
 • videA?
 • tabuA?ky
 • mapy Google

Thrive Architect dokA?A?e bez problA�mov nahradiA? niekoA?ko pluginov, ktorA� beA?ne k tvorbe obsahu vo WordPresse pouA?A�vate na formA?tovanie.

Na ukA?A?ku toho, ako mA?A?e vyzeraA? podstrA?nka vytvorenA? z prA?zdnej strA?nky, som si poA?iA?ala tA?to recenziu z magazA�nu Slimming.cz.

slimming.cz ukA?A?ka podstrA?nky

UkA?A?ka podstrA?nky, ktorA? bola vytvorenA? v Thrive Architect

Pred tA?m, ako som Thrive Architect vyskA?A?ala, som si naA?la na internete niekoA?ko A?lA?nkov. NaprA�klad v tejto recenzii sa objavujA? staA?nosti na zlA� naA?A�tanie elementov, na mrznutie poA?as tvorby strA?nok a A?alA?ie chyby. Som preto milo prekvapenA?, ako poctivoA�tA�m Thrive Themes od spustenia novej verzieA�pracoval na opravA?ch a tieto problA�my uA? aktuA?lne pri prA?ci nemA?m.

KoA?ko vA?s bude Thrive Architect stA?A??

Ak sa rozhodnete zakA?piA? licenciu iba na Thrive Architect, cennA�k zA?visA� od poA?tu licenciA� a zaA?A�na na $67 za 1 webstrA?nku.

cena Thrive Architect

 

Thrive Themes vA?ak ponA?kajA? zaujA�mavA? moA?nosA? zA�skaA? prA�stup ku vA?etkA?m produktom a A?ablA?nam za cenu roA?nA�ho A?lenstva.A�

 • pri platbe za celA? rok stojA� A?lenstvo $19 mesaA?ne (za rok $228)
 • pri platbe naA�3 mesiace stojA� $30 mesaA?ne ($90 za 3 mesiace)

V cene je aj roA?nA? podpora, ak by ste mali pri pouA?A�vanA� problA�my. Thrive Themes tieA? poskytujA? 30-dA?ovA? garanciu vrA?tenia peA?azA�, ak plugin nesplnA� vaA?e oA?akA?vania.

ZA?ver

Thrive Architect je rA?chly a efektA�vny nA?stroj, ako si vytvoriA? rA?zne typy strA?nok, ktorA� obsahujA? vA?etky prvky na dosiahnutie vaA?ich cieA?ov. VA?aka drag & drop editoru navrhnete strA?nku A?plne od nuly alebo si mA?A?ete vybraA? niektorA? z 220 dostupnA?ch A?ablA?n podA?a toho, akA? strA?nku prA?ve potrebujete.

S editorom sa pracuje pohodlne, prA?cu zvlA?dne bez vA�A?A?A�ch problA�mov aj zaA?iatoA?nA�k. Prvky sA? prehA?adne usporiadanA� v boA?nej liA?te, odkiaA? ich pridA?vate a upravujete.

Ak si zakA?pite A?lenstvo v Thrive Themes, zA�skate prA�stup k balA�ku nA?strojov a A?ablA?n, s ktorA?mi je radosA? tvoriA? obsah.

Zistite viac o Thrive Architect

Miška Struhárová

Copywriterka a content manažérka. Bojuje proti nudnému obsahu písaním užitočného, ktorý pomôže alebo vyrieši problém. S WordPressom kráča ruka v ruke každodennou prácou na voľnej nohe.

Diskusia ku článku

Zanechať komentár

*

*

Platené aj neplatené spôsoby, ako propagovať landing page | Zarábajúciweb.sk

[…] 1. diel: Prečo je Thrive Architect skvelý nástroj na tvorbu landing pages […]

Tvorba landing page v Thrive Architect | Zarábajúciweb.sk

[…] 1. diel: Prečo je Thrive Architect skvelý nástroj na tvorbu landing pages […]

13 tipov, ako napísať presvedčivý text | Zarábajúciweb.sk

[…] 1. diel: Prečo je Thrive Architect skvelý nástroj na tvorbu landing pages […]

Príprava na tvorbu landing page: myšlienková mapa a wireframe | Zarábajúciweb.sk

[…] 1. diel: Prečo je Thrive Architect skvelý nástroj na tvorbu landing pages […]