VA?eobecnA� obchodnA� podmienky

8 vecA�, ktorA� musA�A? vedieA? (obchodnA� podmienky A?udskou reA?ou)

  1. Tieto obchodnA� podmienky sa tA?kajA? e-booku ZarA?bajA?ci web. PredA?vajA?cim je firma Akontax, s.r.o. a kupujA?cim sa stA?va kaA?dA?, kto si objednA? e-book.
  2. E-bookA�ZarA?bajA?ci webA�je informaA?nA?m produktom. Po zakA?penA� tiA�na zadanA? e-mailovA? adresu prA�de sA?bor vo formA?toch PDF a ePub. E-book si mA?A?eA? preA?A�taA? na akomkoA?vek zariadenA� (poA?A�taA?i, tablete, telefA?ne, A?A�taA?ke).
  3. ObjednA?vkou obom stranA?m vznikajA? istA� povinnosti. Hlavnou je tA?, A?e ja sa zavA�zujemA�dodaA? to, A?o siA�si objednal a tyA�si povinnA? zaplatiA?. JednoduchA�.A�:)
  4. Cena e-booku ZarA?bajA?ci web je 49 a�� vA?. DPH. Po platbe tiA�na e-mail prA�de e-book a faktA?ra (v elektronickej forme).
  5. Za e-book mA?A?eA? zaplatiA? kartou alebo bankovA?m prevodom. Ak platA�A? kartou, platba bude spracovanA? cez zabezpeA?enA? platobnA? brA?nu spoloA?nosti GOPAY s.r.o. E-book tiA�odoA?lem okamA?ite po A?hrade. Ak si vyberieA?A�platbu bankovA?m prevodom, e-book tiA�poA?lem hneA?, ako zaregistrujem tvojuA�platbu. Ak by miA�to trvalo dlhA?ie, pokojne mi napA�A? email na peter@zarabajuciweb.sk.
  6. Ak by sa naskytol akA?koA?vekA�problA�m a e-book by tiA�nepriA?iel ani niekoA?ko dnA� po tom, A?o siA�zaplatil, napA�A? mi na adresu peter@zarabajuciweb.sk a vyrieA?ime to.
  7. A?o ak po zakA?penA� zistA�A?, A?e tento e-book nie je pre teba? A?iadny strach, mA?A?A�30-dA?ovA? garanciu vrA?tenia peA?azA�.A�NemusA�A? ani udA?vaA? dA?vod. Viac informA?cii o garancii a o odstA?penA� od zmluvy nA?jdeA? v sekcii 6. Garancia - VrA?tenie peA?azA�.
  8. TvojeA�osobnA� A?daje sA? v bezpeA?A� a nebudem ich zdieA?aA? nikomu inA�mu.

 

AsplnA� znenie obchodnA?ch podmienok

1. VA?eobecnA� ustanovenia

Tieto vA?eobecnA� obchodnA� podmienky (A?alej len a�zVOPa�?) upravujA? prA?va a povinnosti zmluvnA?ch strA?n vyplA?vajA?ce z kA?pnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujA?cim a predA?vajA?cim. Predmetom kA?pnej zmluvy je kA?pa a predaj elektronickej publikA?cie (A?alej len e-booku) na internetovej strA?nke zarabajuciweb.sk.

PredA?vajA?ci:

Akontax, s.r.o.
Alexandra Rudnaya 2556/20
010 01, A?ilina

IA?O: 44 639 678
DIA?: 202 277 9154
IA? DPH: SK2022779154

ZodpovednA? osoba: Peter Chodelka
e-mail: peter@zarabajuciweb.sk

PredA?vajA?ci je zapA�sanA? pod spisovou znaA?kou Sro, vloA?ka A?A�slo: odd. Sro A�vl.A?.50999/L na Okr. sA?de A?ilina.
PredA?vajA?ci je platcom DPH.

DozornA? orgA?n: SlovenskA? obchodnA? inA?pekcia (SOI)
PredmestskA? 71, P.O. Box B-89; 011 79 A?ilina 1
odbor technickej kontroly vA?robkov a ochrany spotrebiteA?a
tel. A?.: 041/ 7632 130

KupujA?ci je akA?koA?vek osoba, ktorA? prostrednA�ctvom predajnA?ch strA?nok PredA?vajA?ceho naplnila podmienky uvedenA� v druhom bode tA?chto VOP.

E-book ZarA?bajA?ci web je informaA?nA?m produktom. AkA�koA?vek A?A�renie, alebo poskytovanie tretA�m osobA?m bez sA?hlasu autora je zakA?zanA�. StiahnutA�m tohto e-booku rozumiete, A?e akA�koA?vek pouA?itie informA?ciA� z tejto publikA?cie a A?spechy A?i neA?spechy z toho plynA?ce sA? len vo vaA?ich rukA?ch a autor za ne nenesie A?iadnu zodpovednosA?. V e-booku mA?A?ete nA?jsA? informA?cie o produktoch, alebo sluA?bA?ch tretA�ch strA?n. Tieto informA?cie sA? len odporA?A?anA�m a vyjadrenA�m nA?zoru a skA?senostA� autora k tA�matike.

2. ObjednA?vka

KA?pna zmluva, na ktorej zA?klade je realizovanA? predaj tovaru a�� e-booku predA?vajA?cim kupujA?cemu vznikA? na zA?klade zA?vA�znA�ho potvrdenia objednA?vky.

KupujA?ci objednA?va vzdelA?vacA� e-book vyplnenA�m elektronickA�ho formulA?ra objednA?vky. KupujA?ci je povinnA? objednA?vku pred jej odoslanA�m skontrolovaA? a prA�padne opraviA?. OdoslanA? objednA?vka je zA?vA�znA? a kupujA?cemu a predA?vajA?cemu vznikajA? vzA?jomnA� prA?va a povinnosti, tz. predA?vajA?ci sa zavA�zuje sprostredkovaA? kupujA?cemu objednanA? tovar (e-book) a kupujA?ci sa zavA�zuje uhradiA? kA?pnu cenu tovaru (e-booku). Po odoslanA� objednA?vky bude vaA?a objednA?vka spracovanA? a na vA?A? e-mail bude obratom doruA?enA� potvrdenie o prijatA� objednA?vky predA?vajA?cim; na uvedenA? e-mailovA? adresu.

KupujA?ci odoslanA�m objednA?vky potvrdzuje, A?e sa oboznA?mil s obchodnA?mi podmienkami pre nA?kup na webovej strA?nke zarabajuciweb.sk spoloA?nosti Akontax, A�s.r.o. a A�A?e s nimi sA?hlasA�. Tieto obchodnA� podmienky zverejnenA� na webovA?ch strA?nkach predA?vajA?ceho sA? neoddeliteA?nou sA?A?asA?ou kA?pnej zmluvy, ktorA? vznikA? vyplnenA�m a odoslanA�m objednA?vky a zA?roveA? sA?hlasom s obchodnA?mi podmienkami.

3. Cena produktu

Cena e-booku je uvedenA? A�na strA?nke zarabajuciweb.sk a je sA?A?asA?ou zA?vA�znej objednA?vky. Cena je uvedenA? s 20% DPH v zmysle zA?kona. PredA?vajA?ci vystavA� kupujA?cemu faktA?ru. Cena produktu je koneA?nA? a nepripoA?A�tava sa k nej poA?tovnA� ani balnA�.

4. PlatobnA� podmienky

PlatobnA? systA�m je napojenA? na platobnA? brA?nu spoloA?nosti GOPAY s.r.o., ktorA? poskytuje zabezpeA?enA? technolA?giu prijA�mania platobnA?ch kariet a on-line bankovA?ch prevodov. A?A�sla platobnA?ch a kreditnA?ch kariet a heslA? k elektronickA�mu bankovnA�ctvu zadA?vate pomocou zabezpeA?enA�ho a dA?veryhodnA�ho kanA?la spoloA?nosti GOPAY s.r.o.

MoA?nosti platieb:

a) On-line platobnou kartou: A�VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro
b) BankovA?m prevodom

5. Dodacie podmienky

NA?rok na dodanie e-boku ZarA?bajA?ci web vznikne vyplnenA�m a odoslanA�m elektronickA�ho formulA?ra objednA?vky a A?hradou kA?pnej ceny. Po obdrA?anA� A?hrady kA?pnej ceny na A?A?te A?. SK35 8330 0000 0027 0040 3221 A�(Fio Banka) spoloA?nosti Akontax, s.r.o. bude kupujA?cemu automaticky zaslanA? e-book v elektronickej podobe vo formA?te PDF na emailovA? adresu, ktorA? bola zadanA? pri vyplnenA� objednA?vky. SpoloA?nosA? Akontax, s.r.o. nezodpovedA? za nedodanie vzdelA?vacieho e-booku v prA�pade nesprA?vneho zadania emailovej adresy. V prA�pade neobdrA?ania e-booku najneskA?r do 3 dnA� od A?hrady mA? prA?vo kupujA?ci napA�saA? reklamA?ciu na emailovA? adresu uvedenA? v kontaktoch. Po obdrA?anA� reklamA?cie predA?vajA?ci odkontroluje sprA?vnosA? emailovej adresy ako aj A?hradu kA?pnej ceny a sprA?vnosA? variabilnA�ho symbolu. ReklamA?cia bude vybavenA?, v A?o najkratA?om A?ase, najneskA?r do 7 dnA� od obdrA?ania reklamA?cie.

6. Garancia - VrA?tenie peA?azA�

CieA?om e-booku ZarA?bajA?ci web je nauA?iA? A?udA�, ako vytvA?raA? web strA?nky a nA?sledne ich monetizovaA? prevaA?ne cez sprostredkovanie predaja (affiliate marketing). PredA?vajA?ci si je istA? kvalitou informA?cii v e-booku a preto ponA?ka kupujA?cemu 30-dA?ovA? garanciu vrA?tenia peA?azA�. PokiaA? by ste do 30A�dnA� od doruA?enia e-booku prostrednA�ctvom emailu usA?dili, A?e tento vzdelA?vacA� e-book nesplnil vaA?e oA?akA?vanie alebo pre vA?s nie je vhodnA? ponA?kame vA?m moA?nosA? odstA?piA? od zmluvy bez udania dA?vodu.

KupujA?ci mA? prA?vo odstA?piA? do zmluvy uzatvorenej prostrednA�ctvom internetu v lehote 30 dnA� od doruA?enia tovaru a�� e-booku prostrednA�ctvom emailu a to elektronickou formou na tento email: peter@zarabajuciweb.sk s vyplnenA?m vzorovA?m formulA?rom na odstA?penie od zmluvy (nA?jdete niA?A?ie) a priloA?enA�m kA?pie faktA?ry. KupujA?cemu bude zaslanA? dobropis s A?iastkou zodpovedajA?cou kA?pnej cene e-booku vrA?tane DPH. A�A?iastka bude vrA?tenA? najneskA?r do 30 dnA� od doruA?enia emailu s odstA?penA�m od zmluvy. A?iastka bude vrA?tenA? bankovA?m prevodom.

Zo zA?kona mA? KupujA?ci prA?vo odstA?piA? od zmluvy podA?a nasledujA?ceho formulA?ra:

PrA�loha A?. 3 k zA?konu A?. 102/2014 Z. z.

VZOROVA? FORMULA?R NA ODSTAsPENIE OD ZMLUVY

(vyplA?te a zaA?lite tento formulA?r len v prA�pade, A?e si A?elA?te odstA?piA? od zmluvy)

Komu:

Akontax, s.r.o.
Alexandra Rudnaya 2556/20
010 01, A?ilina

IA?O: 44 639 678
DIA?: 202 277 9154
IA? DPH: SK2022779154

TA?mto oznamujem/oznamujeme*, A?e odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutA� tejto sluA?by* : ..............

DA?tum objednania ..............
Meno a priezvisko spotrebiteA?a/spotrebiteA?ov* ..............
Adresa spotrebiteA?a/spotrebiteA?ov* ..............

DA?tum ..............

* Nehodiace sa preA?iarknite.

7. Ochrana osobnA?ch A?dajov

ZmluvnA� strany sa dohodli, A?e ak je kupujA?ci fyzickou osobou oznA?mi predA?vajA?cemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalA�ho bydliska vrA?tane PSA?, a e-mailovA? adresu. Ak je prA?vnickou osobou alebo A?ivnostnA�kom, oznA?mi mu svoje obchodnA� meno, adresu sA�dla vrA?tane PSA?, IA?O, DIA?, a e-mailovA? adresu.

KupujA?ci sA?hlasA� v zmysle zA?kona A?. 84/2014 Z.z. o ochrane osobnA?ch A?dajov v znenA� neskorA?A�ch predpisov, aby predA?vajA?ci spracoval a uschovA?val jeho osobnA� A?daje, najmA� tie, ktorA� sA? uvedenA� vyA?A?ie a/alebo ktorA� sA? potrebnA� pri A?innosti predA?vajA?ceho a spracovA?val ich vo vA?etkA?ch svojich informaA?nA?ch systA�moch. KupujA?ci udeA?uje predA?vajA?cemu tento sA?hlas na dobu neurA?itA?. SA?hlas so spracovanA�m osobnA?ch A?dajov mA?A?e kupujA?ci odvolaA? kedykoA?vek pA�somnou formou. SA?hlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doruA?enia odvolania sA?hlasu kupujA?cim predA?vajA?cemu a A?daje budA? nA?sledne vymazanA�.

SpoloA?nosA? Akontax, A�s.r.o. sa zavA�zuje, A?e poskytnutA� A?daje budA? pouA?itA� len za A?A?elom uzatvorenia a plnenia zmluvy na zA?klade obchodnA?ch podmienok urA?enA?ch predA?vajA?cim. SpracovA?vanA� A?daje nebudA? zverejnenA�, sprA�stupnenA�, ani poskytnutA� tretej strane.

VyplnenA�m objednA?vky, A�ako aj zadanA�m emailovej adresy pre stiahnutie ukA?A?ky e-booku zA?roveA? kupujA?ci udeA?uje sA?hlas so zasielanA�m informA?ciA�, A?lA?nkov na tA�mu affiliate marketing a A?alA?A�ch vzdelA?vacA�ch programov, ako aj o pripravovanA?ch akciA?ch a ponuke svojich obchodnA?ch partnerov.

PokiaA? by ste so zasielanA�m informA?ciA� nesA?hlasili, mA?A?ete nA?m to kedykoA?vek oznA?miA?, aby sme mohli A?daje podA?a toho zablokovaA?. V prA�pade emailovej komunikA?cie sa z odberu mA?A?ete kedykoA?vek odhlA?siA? s pomocou odhlasovacieho odkazu uvedenA�ho v pA�te kaA?dA�ho emailu.

8. AlternatA�vne rieA?enie sporov

KupujA?ci mA? prA?vo obrA?tiA? sa na predA?vajA?ceho so A?iadosA?ou o nA?pravu (e-mailom na peter@zarabajuciweb.sk), ak nie je spokojnA? so spA?sobom, ktorA?m predA?vajA?ci vybavil jeho reklamA?ciu alebo ak sa domnieva, A?e predA?vajA?ci poruA?il jeho prA?va. Ak predA?vajA?ci odpovie na tA?to A?iadosA? zamietavo alebo na A?u neodpovie do 30 dnA� od jej odoslania, spotrebiteA? mA? prA?vo podaA? nA?vrh na zaA?atie alternatA�vneho rieA?enia sporu subjektu alternatA�vneho rieA?enia sporov (A?alej len subjekt ARS) podA?a zA?kona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sA? orgA?ny a oprA?vnenA� prA?vnickA� osoby podA?a A�3 zA?kona 391/2015 Z.z. NA?vrh mA?A?e spotrebiteA? podaA? spA?sobom urA?enA?m podA?a A�12 ZA?kona 391/2015 Z.z.

Zoznam subjektov alternatA�vneho rieA?enie sporov nA?jdete na odkaze http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s.
AlternatA�vne rieA?enie sporov mA?A?e vyuA?iA? len spotrebiteA? a�� fyzickA? osoba, ktorA? pri uzatvA?ranA� a plnenA� spotrebiteA?skej zmluvy nekonA? v rA?mci predmetu svojej podnikateA?skej A?innosti, zamestnania alebo povolania. AlternatA�vne rieA?enie sporov sa tA?ka len sporu medzi spotrebiteA?om a predA?vajA?cim, vyplA?vajA?ceho zo spotrebiteA?skej zmluvy alebo sA?visiaceho so spotrebiteA?skou zmluvou. Subjekt ARS mA?A?e od spotrebiteA?a poA?adovaA? A?hradu poplatku za zaA?atie alternatA�vneho rieA?enia sporu maximA?lne do vA?A?ky 5 EUR s DPH.